Privacybeleid

Licentieovereenkomst

Copyright

Privacybeleid

TIMESUPP RESPECTEERT JOUW PRIVACY
Jouw persoonlijke gegevens worden heel secuur verwerkt en goed beveiligd. Door gebruik te maken van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten (de “Software” of “Diensten“) worden “Persoonsgegevens” van je verwerkt. Je moet hierbij denken aan locatiegegevens, je afspraken in je agenda en bijvoorbeeld je contactgegevens. Al deze gegevens gebruiken wij met als “Doel” om jouw slimme reisassistent te worden. Voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens vragen wij je om toestemming.

Door gebruik te maken van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door Innovactory International B.V. gevestigd te Almere (de “Onderneming”) van jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de Software en daaraan gerelateerde Diensten waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Innovactory International B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan hebben wij aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid TimesUpp (het “Privacybeleid”) beschrijft voornamelijk:

 • De informatie die de Onderneming verzamelt van gebruikers;
 • Wat de Onderneming doet met deze informatie.

Dit Privacybeleid en de Licentieovereenkomst TimesUpp (de “Licentie”) vormen gezamenlijk de Overeenkomsten die jij met de Onderneming hebt en alle rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten beschrijven. Jouw gebruik van de Service is onderworpen aan de Licentie en het Privacybeleid en door gebruik te maken van de Software of Diensten ga je hierbij akkoord met deze voorwaarden.

In dit Privacybeleid, betekent de term “Persoonsgegevens” alle door de Onderneming verzamelde gegevens die door ons, met redelijke inspanningen kunnen worden gebruikt om jouw te identificeren, zoals bijvoorbeeld je e-mailadres, je agenda-, je locatie en routeinformatie.

DE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD EN VERWERKT
Bij het gebruik van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten wordt de volgende informatie verzameld en door ons verwerkt:
Gegevens die wij automatisch verzamelen. Wanneer je onze Software of Diensten gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door je computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • De unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende gebruik van de Software of de Diensten en het IP-adres;
 • Gegevens over je locatie en de locatie van je toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van je toestel indien je ons toestemming hebt gegeven om deze informatie te mogen gebruiken;
 • Agenda informatie die beschikbaar is op je toestel of mobiele apparaat, indien je ons toestemming hebt gegeven om deze informatie te mogen gebruiken.

Gegevens die je aan ons verstrekt. Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die je via onze Software of Diensten invoert of die je aan ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Informatie van jouw favoriete locaties waaronder je woon en werklocatie, inclusief het adres en de tijden dat je daar aanwezig wenst te zijn;
 • Adressen informatie die je toevoegt aan afspraken uit je agenda;
 • Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je aanmeldt voor een account of voor een van de Diensten die je afneemt;
 • Je bankrekeningnummer, bij sommige Diensten kunnen wij gespaarde punten aan je uitbetalen op je bankrekening;
 • Aanvullende gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt via sociale media websites of Diensten van derden;
 • Gegevens die worden verstrekt in het kader van gebruikersondersteuning, correspondentie via onze Software of Diensten of correspondentie die je ons toezend.

WAAR DE INFORMATIE VOOR GEBRUIKT WORDT
Wij kunnen je anonieme, statistische of geaggregeerde gegevens (inclusief anonieme locatie-informatie) gebruiken, in een vorm dat de identificatie van een specifieke gebruiker niet bekend is, voor het goed functioneren van de dienst, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om jouw ervaring met de Dienst te verbeteren, om nieuwe functies te ontwikkelen, en voor verdere interne, commerciële en statistische doeleinden. Je stemt ermee in dat wij verzamelde of door jouw verstrekte persoonsgegevens van jouw kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het tonen van relevante gepersonaliseerde reisinformatie op basis van jouw huidige locatie en je geplande en/of verwachte activiteiten;
 • Om je te informeren dat je moet vertrekken via push notificatie
 • Het tonen van informatie en advertenties die zijn toegespitst op jouw locatie of geplande reizen;
 • Om je toegang te geven tot onze Software, Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van messaging, email of per telefoon;
 • Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken van onze Diensten en onze Licentieovereenkomst Eindgebruikers en eventuele aanvullende Licentieovereenkomsten van onze Diensten te handhaven;
 • Om onze Software en Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • Om contact met u op te nemen via push notificatie of e-mail om je te informeren over onze Diensten ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op je berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid;
 • Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die voor ons gelden;
 • Om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN
Wij kunnen je persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij maken je persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen je persoonsgegevens delen met:

 • Opdrachtgevers met wie wij een contract hebben gesloten om aan TimesUpp gerelateerde Diensten aan te bieden (denk hierbij aan overheidsinstanties, werkgevers en dienstverleners in de mobiliteitssector). In dergelijke gevallen zal een aanvullende Licentieovereenkomst Diensten met jouw worden afgesloten en blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van de Onderneming;
 • Dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Software en Diensten (denk hierbij aan ICT- en financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van de Onderneming;
 • Diensten van derden (Facebook SDK, MapBox SDK en Twitter Fabric) die wij gebruiken voor het genereren van statistische informatie over het gebruik van onze Software en Diensten. Voor deze diensten geldt dat ze het gebruik van onze Software en Diensten op verschillende manieren meten waaronder door middel van cookies. Door onze Software en Diensten te gebruiken geef je toestemming voor deze metingen en de daarbij gebruikte technieken.
 • Voor targetting op een specifieke doelgroep via social media (audience targeting). Een voorbeeld hiervan is Custom Audience targeting via Facebook waarbij De Onderneming specifieke doelgroepen (‘custom audiences’) kan aanmaken op de website van Facebook, onder meer door e-mailadressen te uploaden. Deze doelgroepen krijgen vervolgens specifieke campagnes op Facebook te zien.
 • Bepaalde derden(zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen je persoonlijk gegevens delen:
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
  • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
  • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Adverteerders die wij toestaan​​, vragen of contracteren om reclamecampagnes te voeren op de Software of Diensten. De advertenties die je te zien krijgt als je de Software hebt geopend kan geografisch of contextueel gericht zijn. Wanneer je een website van derden vanuit de Software bezoekt, kunnen deze websites cookies gebruiken. Deze website van een derde partij die gebruik maakt van cookies is onderworpen aan hun eigen privacybeleid en niet aan dit privacybeleid. Als je het privacybeleid van deze derden wilt bestuderen verwijzen wij je naar de website van deze derde, of door direct contact met hen op te nemen.

Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij, in ons streven om jouw privacy te respecteren en de Software en Diensten vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen, jouw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

De partners van Innovactory mogen uw persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Indien onze partners uw persoonsgegevens buiten voornoemde landen verwerken, dan heeft Innovactory ervoor gezorgd dat daar dusdanige (aanvullende) afspraken aan ten grondslag liggen, dat de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt aldus in alle gevallen plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

TOEGANG TOT, BEKIJKEN EN AANPASSEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS
Wij kunnen jouw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. Je kunt zelf je gegevens aanpassen, de toegang beperken of volledig intrekken door dit aan te passen in de Software. Indien je de informatie volledig wenst te verwijderen dien je de Software te verwijderen van het toestel of mobiele apparaat. Via het operating systeem ontvangen wij hier na enige tijd een bericht over waarna wij de informatie de gekoppeld is aan de Software automatisch zullen verwijderen. Eventuele aanvullende Diensten waar je ook persoonsgegevens over met ons hebt gedeeld zullen afhankelijk van de toepassing en de beschrijving in de aanvullende Licentieovereenkomst Diensten worden behandeld.

BESCHERMING EN OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Wij beschouwen het beschermen van jouw gegevens als een topprioriteit. Wij doen dit met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kan je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen door een bericht te versturen vanuit TimesUpp met een zo nauwkeurige mogelijke beschrijving van jouw vermoeden van misbruik en eventuele observaties hiervan.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

CONTACT TIMESUPP
Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door de Onderneming of wanneer je gebruik wilt maken van een of meer van de rechten die de wet aan je geeft, neem dan contact met ons op een van de volgende manieren:

 • Ga in TimesUpp naar het menu item ‘Over’ en selecteer dat je een Probleem wilt rapporteren.
 • Stuur een e-mail naar support@timesupp.com
 • Bezoek onze website http://timesupp.com
 • Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens:

Innovactory International B.V.
t.a.v. Customer support
Bolderweg 2
1332 AT Almere

WIJZIGINGEN
De Onderneming kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De informatie die wij nu verzamelen is onderworpen aan het privacybeleid en is van kracht op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als wij veranderingen in de manier waarop we gebruik maken van persoonlijke informatie doorvoeren, zullen wij je op de hoogte stellen door het plaatsen van een aankondiging in de software. Gebruikers zijn gebonden aan eventuele wijzigingen in het privacybeleid wanneer zij gebruik maken van de Service nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Laatst gewijzigd: 22 sept 2020

Licentie overeenkomst TimesUpp


Welcome bij TimesUpp!

In de Licentieovereenkomst TimesUpp (“Licentie“) zijn je rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten (de “Software” en/of “Dienst“) geregeld. Deze licentie vormt een volledig bindende overeenkomst tussen Innovactory International B.V. gevestigd te Almere (de “Onderneming” of “Wij” of “Ons“) de eigenaar van alle rechten in en op de Dienst, en jou (de “Licentiehouder“). We raden je daarom aan om deze licentie zorgvuldig door te lezen.

Door het gebruik van de TimesUpp Software en Dienst, stemt je in met de Licentie. Indien je niet akkoord gaat met de licentie of een van de onderdelen, dan is het niet toegestaan om de Software te gebruiken en verzoeken wij je omdat dan ook niet te doen.

DE HOOFDZAKEN
Wij hebben de belangrijkste zaken samengevat, deze opsomming is ter informatie komt niet in de plaats van de volledige licentie.

Rij voorzichtig. Let altijd op de weg tijdens het rijden, pas je snelheid aan de omstandigheden aan en hou je aan de verkeersregels. Het is verboden om de Software te bedienen tijdens het rijden, dat leidt af en is gevaarlijk. Je mag de Software alleen gebruiken nadat je de auto aan de kant hebt gezet op een daarvoor geschikte locatie waar dat is toegestaan. Als alternatief kan een passagier de Software bedienen, mits de bestuurder de aandacht op het rijden en op de weg kan houden.

Locatie gebaseerde dienst. Sommige functies van de Dienst maken gebruik van gedetailleerde informatie over locatie- en routeinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van GPS-signalen en andere informatie die door uw mobiel wordt verstuurd waarop de Software is geïnstalleerd. Deze functies kunnen niet worden geleverd zonder gebruik te maken van deze technologie.

Internetverbinding. Het is noodzakelijk om een internetverbinding (Wi-Fi of mobiele netwerk verbinding) te hebben om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Er worden real-time updates van en naar de Dienst gestuurd en dit vereist een online verbinding. De eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor jouw rekening. De kosten van een dergelijke verbinding zullen conform de overeenkomst tussen jou en je Telecom provider, en volgens de van toepassing zijnde voorwaarden in rekening worden gebracht.

Privacy. Jouw privacy is belangrijk voor ons. Tijdens het gebruik van de Dienst, kan persoonlijke informatie door jou aan Ons worden verstrekt of door Ons worden verzameld, zoals beschreven in ons Privacybeleid: http://timesupp.com/nl/legal/. Het Privacybeleid legt onze handelwijze uit met betrekking tot het gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Wij vragen je Ons Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Door het accepteren van de Licentieovereenkomst Eindgebruikers, erken je en stemt je ermee in dat het verzamelen, opslaan en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens door Ons, met inachtneming van deze Licentieovereenkomst Eindgebruikers, het Privacybeleid en eventuele van toepassing zijnde wet- en regelgeving, akkoord is.

TIMESUPP JE SLIMME REISASSISTENT
TimesUpp is de slimme reisassistent die samenwerkt met je agenda. Zie reistijden bij al je afspraken en krijg een vertrekalarm als het tijd is om te gaan. Of je nou met de auto, het openbaar vervoer, de fiets of lopend gaat.

Reis met TimesUpp! Dan krijg je:

Inzicht in alle reistijden. TimesUpp werkt samen met je agenda en berekent automatisch de reistijd voor alle afspraken met een locatie. Bekijk reistijden tot wel 60 dagen van tevoren – alleen mogelijk in TimesUpp!

Een intelligent vertrekalarm. TimesUpp kijkt naar het verkeer en de files op de weg en geeft een pushbericht als het tijd is om te vertrekken naar je volgende afspraak. Heb je tijd nodig om te parkeren? Wordt ook meegenomen!

Smart Planning. Voer eenmalig je favoriete locaties in en TimesUpp laat altijd zien wanneer je moet vertrekken. Naar huis, je werk of de kinderopvang. Komt er een afspraak tussendoor? Dan even geen vertrekalarm. Dankzij Smart Planning denken we beter dan ooit met je mee.

Werkt met de beste navigatieapps. TimesUpp toont de route en reistijd naar je volgende afspraak in een lijst en op de kaart. Tijd om te gaan? Start vanuit TimesUpp meteen met navigeren in Google Maps, Waze, Apple Kaarten of zelfs direct op je TomTom!

Ook in het buitenland. Afspraak in Duitsland of België? Geen probleem: TimesUpp kent ook daar de wegen.

Het gebruik van je slimme reisassistent is op je eigen risico. Instructies en locatiegegevens kunnen mogelijk niet nauwkeurig zijn. De Software wordt aan je geleverd op een “as is” basis en zonder enige garanties met betrekking tot het gebruik, prestaties of resultaten bij het gebruiken van de Software. Jij erkent jij als enige verantwoordelijk bent voor alle gevolgen van het gebruiken van de Software en dat je dit doet voor eigen risico.

Rij altijd voorzichtig. Let altijd op de weg tijdens het rijden, pas je snelheid aan de omstandigheden aan en hou je aan de verkeersregels. Het is verboden om de Software te bedienen tijdens het rijden, dat leidt af en is gevaarlijk. Je mag de Software alleen gebruiken nadat je de auto aan de kant hebt gezet op een daarvoor geschikte locatie waar dat is toegestaan. Als alternatief kan een passagier de Software bedienen, mits de bestuurder de aandacht op het rijden en op de weg kan houden.

DE LICENTIE
De Onderneming verleent je hierbij een gratis, niet-exclusieve, in de tijd beperkte, niet-overdraagbare, niet sublicentieerbare, herroepbare licentie om de gratis onderdelen van de Dienst voor niet-commerciële doeleinden, met inachtneming van de overeenkomsten te gebruiken.

DE DIENST
Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor privé- en persoonlijke doeleinden. Je mag de Dienst niet voor commerciële doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld; je kan de Dienst niet doorverkopen, aanbieden voor verhuur of pacht, aanbieden aan consumenten via enige communicatie of integreren in een toepassing van eigen fabricatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming.

BEPERKINGEN IN HET GEBRUIK
Er zijn bepaalde gedragingen, die strikt verboden zijn op deze dienst. Lees de volgende bepalingen zorgvuldig. Het niet naleven van de hieronder vermelde bepalingen kan (naar goeddunken van de Onderneming) tot beëindiging van jouw toegang tot de Dienst en kan ook leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Jij mag niet, zelf of iemand anders namens jouw:

 1. enig deel van de Dienst kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren op welke wijze dan ook of publiceren, uitvoeren dan wel verspreiden;
 2. gebruikmaken van de Dienst in een netwerkomgeving voor enig doel, of repliceren of het kopiëren van de Dienst zonder dat de Onderneming voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven;
 3. een browser of een omgeving rondom de Dienst creëren (geen frames of inline linking);
 4. derden of rechten van andere gebruikers op privacy of andere rechten belemmeren of schenden, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van anderen, of het verzamelen van persoonlijke informatie over de gebruikers van de dienst zonder hun uitdrukkelijke toestemming, met inbegrip van het gebruik van een robot, spider, site search of retrieval applicatie, of andere handmatige of automatische apparaten of processen, indexeren of data-mining;
 5. misbruik maken, smaden, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen, met inbegrip van auteursrechten van anderen en andere intellectuele eigendomsrechten;
 6. virussen, wormen, trojan horses, time bombs, bugs, spyware of andere computercode, bestanden of programmatuur versturen of anderszins beschikbaar maken in relatie met de Dienst wat kan leiden of bedoeld is om schade of controle van de werking van alle hardware, software, of telecommunicatieapparatuur te veroorzaken, of enige andere daadwerkelijk of potentieel schadelijke, verstorende of invasief onderdeel;
 7. de werking van de Dienst belemmeren of verstoren van de servers, de netwerken die de Dienst ontsluiten of beschikbaar maken dan wel het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van dergelijke servers of netwerken;
 8. het gebruik van of toegang tot de Dienst verkopen, licentiëren of exploiteren voor commerciële doeleinden;
 9. enig deel van de Dienst via een frame of een mirror methode aanbieden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Onderneming;
 10. een database opbouwen door het systematisch downloaden en opslaan van alle of een deel van de gegevens van de Dienst;
 11. gegevens gegenereerd uit de Dienst doorsturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming;
 12. je eventuele account wachtwoorden overdragen of toewijzen, zelfs niet tijdelijk, aan een derde partij;
 13. de Dienst gebruiken voor illegale, immorele of ongeoorloofde doeleinden;
 14. gebruik maken van de Dienst voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming;
 15. inbreuk maken op een van de licenties.

BEËINDIGING VAN (HET GEBRUIK VAN) DE DIENST
Je kan je gebruik van de Dienst op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen. Dit kan je doen door de software op uw mobiele telefoon te verwijderen.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om jouw gebruik van de Dienst te beëindigen, op elk moment en om welke reden de Onderneming gepast acht, naar eigen goeddunken. Voor zover mogelijk, zullen wij jou inlichten over deze beëindiging.

RECHTEN IN DATA
Jij bevestigt hierbij dat jij de eigenaar blijft van alle exclusieve rechten op alle gegevens (de “Data“) die jij aan de Dienst verstrekt. Jij behoudt alle eigendom en rechten van de gegevens, maar je verleent een wereldwijd, gratis, niet-exclusieve, onherroepelijke, als sublicentie, overdraagbaar en eeuwigdurende licentie om anonieme afgeleide informatie te maken van de Data die is verstrekt aan de Onderneming.

AUTEURSRECHT
Alle rechten op de Software en Dienst, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en verbeteringen aan deze liggen en blijven bij de Onderneming, jij ontvangt alleen het gebruik en de bevoegdheden die voortvloeien uit deze licentie of die schriftelijk verleend zijn en anders kan je geen gebruik maken van de Dienst, hieruit iets reproduceren of publiceren.

APPLE
Als je de dienst gebruikt via een Apple-apparaat, stemt je ermee in en erken je dat:
Apple, Inc. ​​geen rechten of verplichtingen aan jou overdraagt onder de licentie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting om je te voorzien van service, onderhoud en ondersteuning;

Je zult geen claims indienen, en je ziet af van alle rechten en rechtsvorderingen tegen Apple met betrekking tot de Dienst of de licentie, waaronder, maar niet beperkt tot claims met betrekking tot onderhoud en ondersteuning, inbreuk op intellectuele eigendom, aansprakelijkheid, bescherming van de consument, of regelgevende of juridische conformiteit;

Apple en dochterondernemingen van Apple zijn derde partij begunstigden van de licentie. Bij jouw aanvaarding van de licentie, zal Apple het recht (en worden geacht het recht te hebben aanvaard) om de licentie tegen je af te dwingen als een derde begunstigde daarvan.

NALEVING VAN DE WET
Je verklaart en garandeert dat:

 1. jij je niet bevindt in een land waar de regering is onderworpen aan een VS -embargo, of die door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een “ondersteunen van terroristen” land, en
 2. jij niet vermeld staat op een lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen.

TOEPASSELIJK RECHT
Deze Licentie en alle geschillen in verband met deze Licentie of aan het gebruik van de Dienst of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing en wordt uitgesloten op deze Licentie. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Licentie zullen worden beslecht door de rechtbank van Amsterdam (Nederland), die exclusief bevoegdheid zal hebben met betrekking tot dergelijke geschillen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
De in Licentie verleende producten worden aangeboden op een “in de huidige staat en met alle aanwezige fouten” en de Onderneming en haar leveranciers wijzen hierbij alle claims en garanties, expliciet of impliciet van de hand met inbegrip van maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van niet-inbreuk, verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit, nauwkeurigheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Geen enkel mondeling of schriftelijk advies of informatie verstrekt door de Onderneming of een van haar bedrijven, werknemers of derde aanbieders kunnen leiden tot geven van een garantie, en de licentienemer is niet gerechtigd te vertrouwen op een dergelijk advies of informatie. Deze afwijzing van garanties is een essentiële voorwaarde van de overeenkomsten.

De Dienst wordt je aangeboden, in de hoop dat je het nuttig zult vinden. Echter, de Onderneming, haar vertegenwoordigers, de werknemers of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk jegens jou of een derde partij, om welke reden dan ook, als gevolg van het gebruik van de Dienst. Hierbij bevestigd jij dat alle hierboven beschreven partijen niet aansprakelijk gesteld zullen worden van welke aard dan ook, voor enig gevolg dat voortvloeit uit het gebruik van de Dienst.

Noch de Onderneming, noch haar leveranciers zijn aansprakelijk naar de Licentiehouder voor enige incidentele, speciale, indirecte of morele schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, met inbegrip van gederfde winst of dekkingskosten, het gebruik of onderbreking van de bedrijfsvoering en dergelijke, ongeacht of de partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De Onderneming zal geen geldelijke aansprakelijkheid jegens de Licentiehouder voor enig reden hebben (ongeacht de vorm van de actie) onder of in verband met de overeenkomsten.

VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID
Jij gaat ermee akkoord en erkent dat je volledig, exclusief en als enige verantwoordelijk bent voor het gebruik van de Dienst en dat het gebruik van de Dienst volledig voor jouw eigen risico is. Jij erkent dat je je aan alle verkeersregels moet houden tijdens het gebruik van de Dienst.

De door de dienst verstrekte informatie is niet bedoeld om de informatie langs de wegen te vervangen. In het geval dat de informatie langs de wegen (verkeerslichten, verkeersborden, enz.) afwijkt van de Dienst, kan je er niet op vertrouwen dat de Dienst juist is. Je gebruikt deze slimme reisassistent op je eigen risico. Instructies en locatiegegevens zijn mogelijk niet nauwkeurig.

PRIVACY
De Onderneming respecteert jouw privacy tijdens je gebruik van de Dienst. Onze Privacybeleid met betrekking tot de Dienst is te vinden via het TimesUpp Menu > Over > Juridische informatie en ook direct via http://timesupp.com/nl/legal/. Doordat het Privacybeleid onderhevig is aan periodieke updates, is het raadzaam dat je de informatie periodiek raadpleegt voor de laatste updates.

WIJZIGINGEN VAN DE LICENTIE
De Onderneming kan de Licentie van tijd tot tijd wijzigen. Als er fundamentele veranderingen worden doorgevoerd, zal een aankondiging worden geplaatst in de bijgewerkte versie van de software. Het voortzetten van het gebruik van de Dienst nadat de Licentie is gewijzigd betekent dat je instemt met de bijgewerkte licentie. Als jij het oneens bent met de bijgewerkte licentie of een van de voorwaarden, ben je verplicht het gebruik van de Dienst te staken.

CONTACT
Je kan altijd contact met ons opnemen. Doe dit op een van de volgende manieren:

 • Ga in TimesUpp naar het menu item ‘Over’ en selecteer dat je een Probleem wilt rapporteren.
 • Stuur een e-mail naar support@timesupp.com
 • Bezoek onze website http://timesupp.com
 • Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens:

Innovactory International B.V.
t.a.v. Customer support
Bolderweg 2
1332 AT Almere
Laatst gewijzigd: 11 April 2018

Copyright

Copyright © 2018 Innovactory International B.V. (“de Onderneming”). Alle rechten voorbehouden. TimesUpp en de TimesUpp logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Onderneming, geregistreerd in Nederland en in andere landen.

Dit materiaal is eigendom van en onderhevig aan bescherming onder auteursrechten en/of databankenrechten en/of andere rechten voor intellectueel eigendom van de Onderneming of diens leveranciers. Het gebruik van dit materiaal is onderhevig aan de voorwaarden van een licentieovereenkomst. Onbevoegd kopiëren of publiceren van dit materiaal leidt tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

ATTRIBUTIE
Het volgende is gebruikt bij de totstandkoming van deze applicatie:

© 2006-2018 TomTom N.V. All rights reserved. This material is proprietary and the subject of copyright protection, database right protection and other intellectual property rights owned by TomTom or its suppliers. The use of this material is subject to the terms of a license agreement. Any unauthorized copying or disclosure of this material will lead to criminal and civil liabilities. // MultiNet® North America, © 2006 – 2018 TomTom. All rights reserved. The product includes information copied with permission from Canadian authorities, including © Canada Post Corporation, GeoBase®, and Department of Natural Resources Canada, All rights reserved. The use of this material is subject to the terms of a License Agreement. You will be held liable for any unauthorized copying or disclosure of this material. Adapted from Statistics Canada: Road Network File, 2011; and Census Population and Dwelling Count Highlight Tables, 2011 Census. This does not constitute an endorsement by Statistics Canada of this product. // MultiNet POI NAM, portions of the POI database contained in Local Points of Interest North America have been provided by Localeze. // MultiNet® Europe, Data Source © 2013 TomTom based on: MultiNet® data of Austria © BEV, GZ 1368/2013; MultiNet® data of Denmark © DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings; MultiNet® data of France © IGN France, Georoute © IGN France, Michelin data © Michelin 2013; MultiNet® data of Northern Ireland Ordnance Survey of Northern Ireland; MultiNet® data of Norway © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Mapsolutions; MultiNet® data of Russia © ROSREESTR; MultiNet® data of Switzerland © Swisstopo; MultiNet® data of The Netherlands Topografische onderground Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2013; Data for United Kingdom: contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2013, Code-Point® Open data contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2013; Data for Germany: GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2013; Data for Jordan:  © Royal Jordanian Geographic center; Data for Malta: © Mapping Unit, Malta Environment and Planning Authority. // MultiNet® South East Asia, Data for Indonesia: © Base data Bakosurtanal; Data for Macao: Macao Special Administration Region Government-Cartography and Cadastre Bureau; Data for South Korea: © SK M&C, 2013. // Data for Australia and New Zealand : ® Registered trademark of Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556).