TIMESUPP RESPECTEERT JOUW PRIVACY

Jouw persoonlijke gegevens worden heel secuur verwerkt en goed beveiligd. Door gebruik te maken van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten (de “Software” of “Diensten“) worden “Persoonsgegevens” van je verwerkt. Je moet hierbij denken aan locatiegegevens, je afspraken in je agenda en bijvoorbeeld je contactgegevens. Al deze gegevens gebruiken wij met als “Doel” om jouw slimme reisassistent te worden. Voor het gebruik van deze persoonlijke gegevens vragen wij je om toestemming.

Door gebruik te maken van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door Innovactory International B.V. gevestigd te Almere (de “Onderneming”) van jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de Software en daaraan gerelateerde Diensten waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur. Innovactory International B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan hebben wij aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid TimesUpp (het “Privacybeleid”) beschrijft voornamelijk:

 • De informatie die de Onderneming verzamelt van gebruikers;
 • Wat de Onderneming doet met deze informatie.

Dit Privacybeleid en de Licentieovereenkomst TimesUpp (de “Licentie”) vormen gezamenlijk de Overeenkomsten die jij met de Onderneming hebt en alle rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten beschrijven. Jouw gebruik van de Service is onderworpen aan de Licentie en het Privacybeleid en door gebruik te maken van de Software of Diensten ga je hierbij akkoord met deze voorwaarden.

In dit Privacybeleid, betekent de term “Persoonsgegevens” alle door de Onderneming verzamelde gegevens die door ons, met redelijke inspanningen kunnen worden gebruikt om jouw te identificeren, zoals bijvoorbeeld je e-mailadres, je agenda-, je locatie en routeinformatie.

DE INFORMATIE DIE WORDT VERZAMELD EN VERWERKT

Bij het gebruik van TimesUpp en daaraan gerelateerde Diensten wordt de volgende informatie verzameld en door ons verwerkt:

Gegevens die wij automatisch verzamelen. Wanneer je onze Software of Diensten gebruikt of op advertenties of overige content reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door je computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • De unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, soort toestel of apparaat, informatie over computer en verbinding, statistieken betreffende gebruik van de Software of de Diensten en het IP-adres;
 • Gegevens over je locatie en de locatie van je toestel, inclusief unieke identificatiegegevens van je toestel indien je ons toestemming hebt gegeven om deze informatie te mogen gebruiken;
 • Agenda informatie die beschikbaar is op je toestel of mobiele apparaat, indien je ons toestemming hebt gegeven om deze informatie te mogen gebruiken.

Gegevens die je aan ons verstrekt. Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die je via onze Software of Diensten invoert of die je aan ons verstrekt wanneer je gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Informatie van jouw favoriete locaties waaronder je woon en werklocatie, inclusief het adres en de tijden dat je daar aanwezig wenst te zijn;
 • Adressen informatie die je toevoegt aan afspraken uit je agenda;
 • Gegevens die je aan ons verstrekt wanneer je je aanmeldt voor een account of voor een van de Diensten die je afneemt;
 • Je bankrekeningnummer, bij sommige Diensten kunnen wij gespaarde punten aan je uitbetalen op je bankrekening;
 • Aanvullende gegevens die je mogelijk aan ons verstrekt via sociale media websites of Diensten van derden;
 • Gegevens die worden verstrekt in het kader van gebruikersondersteuning, correspondentie via onze Software of Diensten of correspondentie die je ons toezend.

WAAR DE INFORMATIE VOOR GEBRUIKT WORDT

Wij kunnen je anonieme, statistische of geaggregeerde gegevens (inclusief anonieme locatie-informatie) gebruiken, in een vorm dat de identificatie van een specifieke gebruiker niet bekend is, voor het goed functioneren van de dienst, de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, om jouw ervaring met de Dienst te verbeteren, om nieuwe functies te ontwikkelen, en voor verdere interne, commerciële en statistische doeleinden. Je stemt ermee in dat wij verzamelde of door jouw verstrekte persoonsgegevens van jouw kunnen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het tonen van relevante gepersonaliseerde reisinformatie op basis van jouw huidige locatie en je geplande en/of verwachte activiteiten;
 • Om je te informeren dat je moet vertrekken via push notificatie
 • Het tonen van informatie en advertenties die zijn toegespitst op jouw locatie of geplande reizen;
 • Om je toegang te geven tot onze Software, Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van messaging, email of per telefoon;
 • Om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken van onze Diensten en onze Licentieovereenkomst Eindgebruikers en eventuele aanvullende Licentieovereenkomsten van onze Diensten te handhaven;
 • Om onze Software en Diensten, content en advertenties op u af te stemmen, te meten en te verbeteren;
 • Om contact met u op te nemen via push notificatie of e-mail om je te informeren over onze Diensten ten behoeve van gerichte marketingactiviteiten, updates en promotionele aanbiedingen, gebaseerd op je berichtvoorkeuren, of voor enige andere doeleinden voor zover beschreven in dit Privacybeleid;
 • Om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen die voor ons gelden;
 • Om u andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht, als beschreven toen wij de gegevens verzamelden.

 

DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Wij kunnen je persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij maken je persoonsgegevens niet bekend aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Wij kunnen je persoonsgegevens delen met:

 • Opdrachtgevers met wie wij een contract hebben gesloten om aan TimesUpp gerelateerde Diensten aan te bieden (denk hierbij aan overheidsinstanties, werkgevers en dienstverleners in de mobiliteitssector). In dergelijke gevallen zal een aanvullende Licentieovereenkomst Diensten met jouw worden afgesloten en blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van de Onderneming;
 • Dienstverleners met wie wij een contract hebben gesloten om ons te helpen met het aanbieden van onze Software en Diensten (denk hierbij aan ICT- en financiële dienstverlening, marketing bureaus en technische ondersteuning). In dergelijke gevallen blijven de persoonsgegevens onder de zeggenschap van de Onderneming;
 • Diensten van derden (Facebook SDK en Twitter Fabric) die wij gebruiken voor het genereren van statistische informatie over het gebruik van onze Software en Diensten. Voor deze diensten geldt dat ze het gebruik van onze Software en Diensten op verschillende manieren meten waaronder door middel van cookies. Door onze Software en Diensten te gebruiken geef je toestemming voor deze metingen en de daarbij gebruikte technieken.
 • Bepaalde derden(zoals rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van dit Privacybeleid. Wij kunnen je persoonlijk gegevens delen:
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk bevel; of
 • indien dit noodzakelijk is ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of vervolging); of
 • indien het noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Adverteerders die wij toestaan, vragen of contracteren om reclamecampagnes te voeren op de Software of Diensten. De advertenties die je te zien krijgt als je de Software hebt geopend kan geografisch of contextueel gericht zijn. Wanneer je een website van derden vanuit de Software bezoekt, kunnen deze websites cookies gebruiken. Deze website van een derde partij die gebruik maakt van cookies is onderworpen aan hun eigen privacybeleid en niet aan dit privacybeleid. Als je het privacybeleid van deze derden wilt bestuderen verwijzen wij je naar de website van deze derde, of door direct contact met hen op te nemen.

 

Zonder het voorgaande te beperken, zullen wij, in ons streven om jouw privacy te respecteren en de Software en Diensten vrij te houden van kwaadwillende personen of partijen, jouw persoonsgegevens overigens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend letsel of dreigende financiële schade te voorkomen of om vermeende illegale activiteiten te melden.

TOEGANG TOT, BEKIJKEN EN AANPASSEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen jouw persoonsgegevens en accountgegevens niet wijzigen. Je kunt zelf je gegevens aanpassen, de toegang beperken of volledig intrekken door dit aan te passen in de Software. Indien je de informatie volledig wenst te verwijderen dien je de Software te verwijderen van het toestel of mobiele apparaat. Via het operating systeem ontvangen wij hier na enige tijd een bericht over waarna wij de informatie de gekoppeld is aan de Software automatisch zullen verwijderen. Eventuele aanvullende Diensten waar je ook persoonsgegevens over met ons hebt gedeeld zullen afhankelijk van de toepassing en de beschrijving in de aanvullende Licentieovereenkomst Diensten worden behandeld.

BESCHERMING EN OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij beschouwen het beschermen van jouw gegevens als een topprioriteit. Wij doen dit met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kan je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van jouw gegevens, dan kan je contact opnemen door een bericht te versturen vanuit TimesUpp met een zo nauwkeurige mogelijke beschrijving van jouw vermoeden van misbruik en eventuele observaties hiervan.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

CONTACT TIMESUPP

Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door de Onderneming of wanneer je gebruik wilt maken van een of meer van de rechten die de wet aan je geeft, neem dan contact met ons op een van de volgende manieren:

 • Ga in TimesUpp naar het menu item ‘Over’ en selecteer dat je een Probleem wilt rapporteren.
 • Stuur een e-mail naar support@timesupp.com
 • Bezoek onze website https://timesupp.com
 • Neem contact met ons op via de onderstaande gegevens:

Innovactory International B.V.

t.a.v. Customer support

Bolderweg 2

1332 AT Almere

 

WIJZIGINGEN

De Onderneming kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De informatie die wij nu verzamelen is onderworpen aan het privacybeleid en is van kracht op het moment dat dergelijke informatie wordt gebruikt. Als wij veranderingen in de manier waarop we gebruik maken van persoonlijke informatie doorvoeren, zullen wij je op de hoogte stellen door het plaatsen van een aankondiging in de software. Gebruikers zijn gebonden aan eventuele wijzigingen in het privacybeleid wanneer zij gebruik maken van de Service nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Laatst gewijzigd: 1 juni 2016